Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż przedmiotów ewidencji ilościowej

Nadleśnictwo Lubsko ogłasza drugi pisemny (ofertowy) nieograniczony przetarg na sprzedaż przedmiotów ewidencji ilościowej i materiałów magazynowych. 

Oferty należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Lubsko do dnia 01.09.2022 r. do godz. 8.30 (pokój nr 5).

Załącznik nr 1 do ogłoszenia zawiera oznaczenie oraz ceny wywoławcze oferowanych przedmiotów. Sprzedawane przedmioty można oglądać w dni robocze od 24.08.2022 r. do 01.09.2022 r. w godz. 08.00 - 13.00 w siedzibie Nadleśnictwa w Lubsku.

Nadleśnictwo nie żąda wniesienia wadium. Otwarcie ofert odbędzie się w Nadleśnictwie Lubsko ul. E. Plater 15, pokój nr 3 w dniu 01.09.2022 r. o godz. 09.00.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg na sprzedaż przedmiotów ewidencji ilościowej i materiałów magazynowych, nie otwierać przed 01.09.2022 r. do godz. 9.00”.

Pisemna oferta do przetargu powinna zawierać:

- imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy),

- dokładny adres zamieszkania z nr telefonu kontaktowego,

- nazwa przedmiotu i nr inwentarzowy (jeśli jest), na który oferta jest składana,

- oferowaną cenę nabycia przedmiotu, na który oferta jest składana (pisemnie 2 i słownie) nie mniejsza od cena wywoławczej,

- podpis oferenta.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, lub prawo do przeprowadzenia pomiędzy nimi licytacji, oraz prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nie osiągnięcia ceny wywoławczej odwołania przetargu, uznania, że przetarg nie został rozstrzygnięty (nie dał rezultatu).

Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym kosztów na przygotowanie ofert.

Przedmiot przetargu zostanie wydany po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia w terminie nie dłuższym jak 5 dni roboczych od zatwierdzenia protokołu przez nadleśniczego.

Warunkiem ważności postępowania i wyboru oferenta przez komisję przetargową jest zatwierdzenie protokołu z przetargu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko.

Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedawanych rzeczy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko, ul. Emilii Plater 15, 68-300 Lubsko. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych; dane kontaktowe, adres e-mail: iod@comp-net.pl 

Pełna treść pisma wraz z załącznikami znajduje się w materiałach do pobrania.