Aktualności Aktualności

Seria pożarów w okolicach Jasienia

W okolicach Jasienia od dłuższego czasu ma miejsce seria pożarów wywołanych podpaleniami. Wszystkich pożarów było aż 40, w tym 15 na terenie Lasów Państwowych.

W związku z zaistniałą sytuacją, 19 czerwca 2020 r. w siedzibie Nadleśnictwa Lubsko, odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko Leszek Banach, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Żarach st. kapitan Mariusz Morawski, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku – nadkomisarz Robert Pieniążek, referent ds. ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Lubsko Mateusz Jęcek oraz starszy strażnik leśny pełniący funkcję komendanta Przemysław Mikołajczyk.

Podczas spotkania podjęto m. in. decyzję o wzmożonych kontrolach okolic Jasienia przez Policję i Straż Leśną.

Służby zwracają się z apelem do społeczeństwa o wzmożoną czujność, a w razie zauważenia pożaru lub podejrzanego zdarzenia, które może mieć związek z podpaleniami o niezwłoczne poinformowanie Policji i Straży Leśnej lub zgłoszenie pod numer alarmowy 112.

Za wywołanie pożaru grożą następujące konsekwencje prawne określone w Kodeksie Karnym:

"Art. 163.§1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:

1) Pożaru

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 164. §1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1.,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Lasy pełnią wiele ważnych funkcji: przyrodniczych, społecznych i gopospodarczych, które trudno przecenić. Pożary lasów są ich największym zagrożeniem.

Potrzeba wielu dziesiątków lat oraz dużych nakładów pracy i pieniędzy, aby odtworzyć las w miejsce tego, który pożar tak szybko strawił.

Bezpośrednim skutkiem pożarów jest śmierć organizmów glebowych, roślin i zwierząt, a także zniszczenie siedlisk wielu ich gatunków, w tym rzadkich i chronionych. Wypalona zostaje cenna próchnica gwarantująca bujne życie w lesie.

W skutek zadymienia wywołanego pożarem w wypadkach drogowych mogą zginąć ludzie. Pożar może przenieść się z łąk, pól lub lasów do wsi lub miast stwarzając zagrożenie dla mienia, zdrowia i życia ludzi.

Wtórnym efektem wywołanym przez pożary lasów są zmiany mikroklimatu. Podczas pożaru do atmosfery uwalniane są szkodliwe związki: tlenek węgla, pyły, węglowodory oraz tlenki azotu. W dobie globalnych zmian klimatu negatywne skutki pożarów są niewykle istotne.

Więcej informacji o ochronie przeciwpożarowej

Artykuł o akcji "Wiosna bez płomieni" oraz "Stop pożarom traw"