Aktualności Aktualności

Światowy Dzień Mokradeł

Hasło przewodnie tegorocznych obchodów Światowego Dnia Mokradeł to „Mokradła a zmiany klimatu”. W tym kontekście najważniejszą sprawą są działania związane z zachowaniem i ochroną podmokłych terenów, m.in. w lasach.

Światowy Dzień Mokradeł jest obchodzony w rocznicę podpisania 2 lutego 1971 roku w irańskim mieście Ramsar konwencji o obszarach wodno-błotnych, zwanej  Konwencją Ramsarską

Mokradłami czyli obszarami wodno-błotnymi, nazywane są środowiska przyrodnicze łączące cechy siedliska lądowego i wodnego. Głównie to tereny bagien, torfowisk, trzęsawisk i podmokłych łąk.

Polska była jednym z pierwszych krajów, które ratyfikowały tę konwencję (w 1978 r.).

Znaczenie mokradeł:

·   mokradła są miejscem życia bardzo wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a w szczególności ptaków wodnych;

·   pomagają w regulacji stosunków wodnych – w razie nadmiaru wody magazynują ją, a gdy jej brakuje – podczas suszy – powoli uwalniają;

·   zatrzymywana przez nie woda ulega naturalnemu procesowi oczyszczania;

·   są naturalnymi „klimatyzatorami”.

 

 

W Lasach Państwowych od lat prowadzone są projekty małej retencji wodnej. Zielonogórscy leśnicy razem z przyrodnikami z Klubu Przyrodników ze Świebodzina już w 2000 roku rozpoczęli odtwarzanie zbiorników wodnych i ochronę mokradeł w lubuskich lasach.

W latach 2011 - 2016 na terenie Nadleśnictwa Lubsko zretencjonowano łącznie 886.540 metrów sześciennych wody poprzez budowę nowych lub przebudowę istniejących już zbiorników wodnych.

W 2007 roku został wykonany „Projekt Małej Retencji Wodnej", a następnie w latach 2010-2013 nadleśnictwo włączyło ten projekt do realizacji projektu ogólnopolskiego „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych, finansowanego przez NFOŚiGW . W wyniku projektu na terenie nadleśnictwa powstały lub zostały przebudowane 34 obiekty, w tym drewniane lub drewniano-kamienne piętrzenia.

 

Zbiornik retencyjny w leśnictwie Bronice, fot. Paweł Mrowiński

 

Obecnie w lasach Nadleśnictwa Lubsko wdrażany jest "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", przy udziale funduszy unijnych, z zadaniem pod nazwą: „Odbudowa  urządzeń małej retencji – śródleśne zbiorniki wodne „Chlebice" na terenie Nadleśnictwa Lubsko”.

Najważniejszym założeniem projektu jest zabezpieczenie lasów przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych. Nie mniej ważny jest również wpływ małej retencji na ochronę przyrody: infrastruktura powstała w ramach projektu nie tylko powoduje poprawę bilansu wodnego i uwilgotnienia siedlisk leśnych, lecz także staje się ważną ostoją wodnej fauny i flory, posłuży jako wodopoje dla leśnych zwierząt i pełnić będzie funkcje biofiltrów.

W 2019 r. planowane jest wykonanie operatu hydrologicznego, który pozwoli na opracowanie wieloletniego planu gospodarowania wodą w Nadleśnictwie Lubsko.

 

Stawy hodowlane poprawiają bilans wodny terenu nadleśnictwa oraz wzbogacają różnorodność biologiczną, fot. Paweł Mrowiński

 

Sprzymierzeńcami leśników w retencjonowaniu wody w lasach są bobry, fot. Paweł Mrowiński

 

Na stronie GDOŚ nauczyciele znajdą materiały edukacyjne, mi.in. prezentację i secnariusz zajęć o roli mokradeł.

http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne 

 

Inne żródła:

https://bagna.pl/images/WWD/WWD_2019_press_pack_final.pdf

http://www.ckps.lasy.gov.pl/adaptacja-na-terenach-nizinnych

http://www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl/projekty-i-fundusze/-/asset_publisher/1M8a/content/retencja-nizinna-w-lasach#.XFLMDrpFxPY

http://www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl/projekty-i-fundusze/-/asset_publisher/1M8a/content/odbudowa-urzadzen-malej-retencji-srodlesne-zbiorniki-wodne-chlebice-