Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO W BIURZE NADLEŚNICTWA LUBSKO W LUBSKU

I. Organizator rekrutacji:
Nadleśnictwo Lubsko,
ul. E. Plater 15,
68-300 Lubsko.

II. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy.

III. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

IV. Rodzaj pracy: praca biurowa.

V. Wymagania podstawowe (niezbędne):

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
2. Doświadczenie – minimum rok stażu pracy w obszarze finansowo-księgowym.
3. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów i prawa podatkowego.
4. Znajomość obsługi komputera (pakiet Office: Word, Excel).

VI. Wymagania preferowane (fakultatywne):

1. Znajomość specyfiki działalności Lasów Państwowych w obszarze zadań
przewidzianych do realizacji na zajmowanym stanowisku.
2. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w stopniu
umożliwiającym jego wykorzystanie do realizacji powierzonych zadań,
w szczególności modułu finanse i księgowość.
3. Doświadczenie w pracy w zakresie finansowo-księgowym w jednostkach LP.
4. Prawo jazdy kat. B.

VII. Od kandydata oczekujemy:

1. Samodzielnej organizacji pracy, systematyczności, dokładności w działaniu;
2. Umiejętności pracy w zespole;
5. Komunikatywności i wysokiego poziom kultury osobistej;
6. Dyspozycyjności;
7. Umiejętności pracy pod presją czasu.

VIII. Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Bieżące księgowanie w SILP zatwierdzonych i zadekretowanych dokumentów
księgowych dot. zakupu materiałów.
2. Kompletowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym faktur
i rachunków dot. zakupu materiałów.
3. Rozliczanie ubezpieczenia w SILP środków trwałych.
4. Kompletowanie oraz monitorowanie odnotowywania w SILP Web dokumentów
dot. dotacji zewnętrznych.
5. Naliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
6. Uzgadnianie sald oraz kompletowanie dokumentów wraz z dopilnowaniem
potrąceń i przelewów kont rozrachunkowych.
7. Naliczanie odsetek od udzielonych pożyczek.
8. Prowadzenie rejestru przychodzących faktur.
9. Sporządzanie poleceń księgowania w swoim zakresie.
10.Inne czynności zlecone i powierzone przez Głównego Księgowego.

IX. Wymagane dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnienie kryteriów
opisanych w dziale V:

1. Życiorys i list motywacyjny (w tym opis posiadanych umiejętności
i doświadczeń zawodowych) opatrzone własnoręcznym podpisem.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji na stanowisko Księgowego, zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych (RODO) (zał. 2).
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z zarządzeniem nr 2 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Lubsko z dnia 10.01.2018 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji
i wyboru pracowników do zatrudnienia w Nadleśnictwie Lubsko
(znak spr.: NP.1101.1.2018) dostępnym na stronie BIP Nadleśnictwa (zał. 2).
4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy kat. B.
5. Kopie dokumentów poświadczające wykształcenie oraz doświadczenie
zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom ukończenia
studiów, świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające minimalny staż
pracy określony dla stanowiska). Oryginały dokumentów do wglądu
podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

X. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dodatkowych:

1. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach posiadanych
uprawnieniach (oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy
kwalifikacyjnej).
2. Opinie z poprzednich miejsc pracy, listy polecające itp.

XI. Pozostałe informacje:

1. Dokumenty wraz z numerem telefonu lub adresem e-mail należy składać
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – Księgowy”:
* osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Lubsko w Lubsku, w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00;
* pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Lubsko, ul. E. Plater 15,
68 – 300 Lubsko.
2. Termin składania aplikacji upływa w dniu 20 sierpnia 2021 r. Za datę nadesłania
oferty uważa się datę wpływu kompletu dokumentów do Nadleśnictwa.
Dokumenty aplikacyjne wpływające do sekretariatu Nadleśnictwa po terminie
określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko może unieważnić nabór na ww. stanowisko na
każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
4. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszych etapów postępowania
rekrutacyjnego, o terminie ich przeprowadzenia powiadamiani są telefonicznie,
lub e-mailem.
5. W wyniku naboru kandydat uzyskuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
na czas określony 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
6. Nadleśnictwo Lubsko nie odsyła złożonych dokumentów i nie zwraca kosztów
poniesionych w związku z naborem.
Informacje uzupełniające można uzyskać kontaktując się z Panią Kamilą
Białkowską, referentem ds. pracowniczych, pod numerem telefonu 68 372 04 00
wew. 529, lub adresem e-mail: kamila.bialkowska@zielonagora.lasy.gov.pl, lub
bezpośrednio z Nadleśniczym.

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko księgowego

 

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rekrutacji