Asset Publisher Asset Publisher

Projekt Ochrony Przeciwpożarowej

„Przebudowa dostrzegalni przeciwpożarowej Dłużek w Leśnictwie Jasień zlokalizowanej w Lubsku na działce nr 160 obręb 7, jednostka ewidencyjna miasto Lubsko", „Zakup samochodu patrolowo-gaśniczego" oraz "Sprzęt do lokalizacji pożarów".

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

  • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
  • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
  • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
  • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

  • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

- budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)

- zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)

- doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)

- budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)

  • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

- zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł.

 

Wśród wspomnianych jednostek Lasów Państwowych swój udział w projekcie zgłosiło również Nadleśnictwo Lubsko – z zadaniami pod nazwą:

„Przebudowa dostrzegalni przeciwpożarowej Dłużek w Leśnictwie Jasień zlokalizowanej w Lubsku na działce  nr 160 obręb 7, jednostka ewidencyjna miasto Lubsko" oraz  „Zakup samochodu patrolowo-gaśniczego".

W dniu 07.06.2019 r. nadleśnictwo podpisało aneks do porozumienia zwiększając zakres projektu o sprzęt do lokalizacji pożarów.