Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność architektoniczna budynków i terenu siedziby Nadleśnictwa Lubsko

Nadleśnictwo Lubsko, ul. E. Plater 15, 68-300 Lubsko

Wejście główne do siedziby znajduje się od parkingu wewnętrznego nadleśnictwa, do którego prowadzą dwie drogi dojazdowe od ul E. Plater. Wejście boczne jest niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza siedziby nadleśnictwa).

Pojazdy parkowane są na wewnętrznym parkingu przy siedzibie nadleśnictwa. Przy wejściu do budynku wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego prowadzą schody, natomiast  dla osób niepełnosprawnych dostęp zapewnia platforma schodowa (wezwanie obsługi za pomocą dzwonka). Wejście główne prowadzi do przestronnego korytarza na parterze, gdzie znajduje się sekretariat oraz poszczególne działy wraz z kierownictwem jednostki.

Wewnątrz budynku brak jest wind, zatem do działów na piętrze prowadzą jedynie schody. W związku z tym, na parterze znajduje się sala konferencyjna, umożliwiająca spotkanie z pracownikami będącymi na piętrze.

Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni lub osobę obsługującą sekretariat.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników nadleśnictwa posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr +48 68 372 04 00 lub e-mailowy na adres lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl 

2. Dostępność architektoniczna budynku socjalno-biurowego Nadleśnictwa Lubsko

Nadleśnictwo Lubsko – użytkowana część budynku socjalno-biurowego, ul. E. Plater 15A, 68-300 Lubsko

Budynek użytkowany jest w częściach przez dwie jednostki LP: Nadleśnictwo Lubsko oraz Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie jako placówka terenowa (parter).

Wejścia do siedziby części biurowej oraz sali konferencyjnej znajdują się obok siebie, bezpośrednio z poziomu chodnika biegnącego wzdłuż budynku i drogi wewnętrznej dojazdowej od ul. E. Plater. Wejścia boczne są niedostępne dla osób nieuprawnionych.

 

Pojazdy parkowane są na wewnętrznym parkingu przy budynku, lecz nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Wejścia główne prowadzą do przestronnych korytarzy na parterze.

W części budynku  mieszczącego salę konferencyjną, w holu znajduje się platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni lub osobę obsługującą sekretariat Nadleśnictwa Lubsko.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Na parterze części biurowej oraz piętrze przy sali konferencyjnej znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników nadleśnictwa posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr +48 68 372 04 00 lub e-mailowy na adres lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl.

3. Dostępność architektoniczna Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

Nadleśnictwo Lubsko - Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, 68-343 Brody, Jeziory Wysokie 22

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym dużym parkingu leśnym, przy wieży przeciwpożarowo-widokowej. Na parkingu znajduje się wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przy parkingu znajduje się toaleta typu toi-toi przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Na taras widokowy wieży dostać się można tylko schodami. Wieża nie jest wyposażona w windę ani w podjazdy.

Dojazd do ośrodka jest możliwy pojazdami uprawnionymi do wjazdu drogą brukowaną, która wiedzie od parkingu przy wieży przeciwpożarowo-widokowej na teren ośrodka.

Wejścia do budynku z salą konferencyjną oraz budynku głównego ośrodka z salami wystawowymi znajdują się przy wewnętrznej drodze terenu ośrodka wyłożonej kostką brukową.

Dostęp do budynków nie wymaga pochylni ani platform dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku z salą konferencyjną posiada minimalną szerokość 90 cm, co umożliwia skorzystanie z przejścia lub wjazdu wózkiem osobie niepełnosprawnej. Bezpośrednio przy sali konferencyjnej znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku z salami wystawowymi posiada minimalną szerokość 90 cm, co umożliwia skorzystanie z przejścia osobie z niepełnosprawnościami. Wejścia boczne są niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Sale wystawowe znajdują sie na jednym poziomie, a pomiędzy salami przejścia nie posiadają progów i umożliwiają swobodne przemieszczanie się także osobie poruszającej się na wózku.

Bezpośrednio przy salach wystawowych znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach ośrodka nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się i zwiedzanie sal wystawowych osobom niewidomym i słabowidzącym.

Do wiaty z paleniskiem na terenie ośrodka jest możliwy dojazd pojazdami uprawnionymi do wjazdu lub wózkiem dolną bramą ośrodka znajdująca się na końcu drogi dojazdowej do ośrodka. Wiata jest wyposażona w podjazd dla wózków.

Na terenie ośrodka i w budynkach udostępnianych dla zwiedzających można poruszać się z psem asystującym.

W budynkach ośrodka nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Na Wąwozach” nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr 607 133 384 lub e-mailowo na adres lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl