Asset Publisher Asset Publisher

Zasady korzystania

Zasady korzystania z obiektów edukacyjnych Nadleśnictwa Lubsko oraz regulaminy

/Aktualizacja: 04.07.2024 r./

I Zasady korzystania oraz Regulamin Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

1. Przebywający na terenie ośrodka i wieży zobowiązani są do stosowania się do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich (w materiałach do pobrania), ogólnych zasad przebywania na terenach leśnych oraz aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

2. Zabrania się:

 • wprowadzania zwierząt,
 • hałasowania,
 • śmiecenia,
 • zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
 • wychylania się przez barierkę,
 • niszczenia sprzętu.

3. Na teren ośrodka i taras widokowy wieży nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, innych środków odurzających lub naruszające porządek publiczny.

4. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

5. Obowiązuje segregacja śmieci. Wszelkie wytworzone odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników lub zabrać ze sobą.

6. Taras widokowy wieży dla turystów indywidualnych jest udostępniany przez cały rok z wyjątkiem świąt, niedziel (od 1 listopada do 31 marca) oraz szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych (burze, silne wiatry, śnieżyce, itp.):

 • od poniedziałku do soboty: 9.00-17.00
 • niedziela: od 1 kwietnia do 31 października w godzinach 11.00 - 17.00

Ostatnie wejście na wieżę o godz. 16.45. 
Czas przebywania na tarasie – do 30 min. 

Od 5 lipca do 4 sierpnia 2024 r. Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich będzie nieczynny.

Wieża będzie udostępniana:

- od wtorku do soboty*: 9.00 – 17.00,
- w niedziele: 11.00 – 17.00.

* W przypadku braku pracownika pod wieżą należy udać się na teren ośrodka, gdzie pracownik wykonuje różne prace.

7. Obowiązuje odpłatność - cennik z zakresem usług i produktów w sprzedaży znajduje się w materiałach do pobrania (na dole artykułu).

Dowodem upoważniającym wejście na wieżę jest paragon z kasy fiskalnej za uiszczenie opłaty (biuro ośrodka). W ośrodku wydawane są bilety pamiątkowe, ważne z aktualnym paragonem kasy fiskalnej lub fakturą VAT.

Turyści/osoby indywidualne:
 • Korzystanie z wiaty z paleniskiem – 60 zł/3 godz.; za każdą godz. powyżej + 20 zł
 • Zwiedzanie sal wystawowych:

                 - osoby dorosłe – 5 zł 

                 - dzieci powyżej 3. lat, młodzież do lat 18. – 2 zł 

 • Wejście na taras widokowy wieży:

                  - osoby dorosłe – 5 zł 

                  - dzieci powyżej 3. lat, młodzież do lat 18. – 2 zł 

Grupy zorganizowane, w tym grupy szkolne:

 • Opłata za korzystanie z całej infrastruktury ośrodka podczas zajęć edykacyjnych (sale wystawowe, wejście na wieżę, korzystanie z wiaty z paleniskiem) - 6 zł/uczestnik wycieczki.
 • Zajęcia edukacyjne z leśnikiem na ścieżce dydaktycznej, w ogrodzie dendrologicznym i inne, nieujęte powyżej – bez opłat.
Zwolnienie z opłat przysługuje:
 • opiekunom szkolnych grup zorganizowanych,
 • innym osobom, w stosunku do których decyzję podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko.

8. Zasady dla grup zorganizowanych, w tym grup szkolnych:

 • Przed planowaną wycieczką i/lub zajęciami edukacyjnymi, kierownik wycieczki/nauczyciel-opiekun jest zobowiązany do ustalenia z pracownikami ośrodka kwestii organizacyjnych, w tym:

- terminu wycieczki,

- ilości osób uczestniczących w zajęciach,

- ilości dorosłych opiekunów/nauczycieli (wymagana jest co najmniej jedna osoba dorosła na 15 nieletnich uczestników zajęć),

- formy i tematyki zajęć,

- odpowiedniego ubioru oraz wyposażenia uczestników zajęć

oraz wypełnienia, podpisania i dostarczenia do ośrodka Formularza zgłoszeniowego (najpóźniej w zaplanowanym dniu zajęć - przed ich rozpoczęciem).

 • Grupy zorganizowane umawiają się telefonicznie lub osobiście, za pośrednictwem nauczyciela/kierownika wycieczki. Grupy szkolne muszą mieć – co  najmniej – jednego opiekuna na 15 osób, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektów ośrodka.
 • Kierownik wycieczki szkolnej oraz nauczyciele-opiekunowie są zobligowani do:

1) zapoznania uczestników zajęć edukacyjnych z regulaminem zajęć oraz zasadami przebywania na terenie ośrodka i wieży,

2) dopilnowania przestrzegania regulaminu oraz obowiązujących zasad przez uczestników wycieczki,

3) przebywania ze swoimi podopiecznymi przez cały czas na terenie obiektów ośrodka.

 • W przypadku nie spełnienia warunków ujętych w niniejszym regulaminie uprzedzamy o możliwości odwołania/przerwania prowadzonych zajęć przez pracowników ośrodka.
 
9. Podczas przebywanie na terenie obiektu należy stosować się do zaleceń i uwag pracowników ośrodka.
 
10. Kontakt: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej:
 • Paweł Mrowiński: 607 133 384;
 • Ilona Mrowińska: 607 133 760
 
II Regulamin ścieżki przyrodniczo-rekreacyjnej "Nenufar" w leśnictwie Jasień
 
Ścieżka przyrodniczo-rekreacyjna „Nenufar” została utworzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jasienia „JASIENIAKI” przy współpracy z Nadleśnictwem Lubsko. Regulamin korzystania ze ścieżki znajduje się w materiałach do pobrania.
 
III Regulamin trasy pieszej "O Sasa do lasa"
 
Nieoznakowana trasa piesza pod nazwą "Od Sasa do lasa" łączy treści historyczne, przyrodnicze i leśne. Przebiega przez tereny zarządzane przez Gminę Brody i częściowo przez tereny zarządzane przez Nadleśnictwo Lubsko.  
Więcej informacji - (link)
 
 
IV Ze względów bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się także z zasadami wyprawy do lasu.