Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem obszarów połączonych korytarzami ekologicznymi. Obszary te tworzą razem spójną funkcjonalnie sieć ekologiczną, której podstawowym zadaniem jest ochrona różnorodności biologicznej. Odbywa się to przez ochronę najcenniejszych oraz najrzadszych elementów przyrody.

Na terenie Nadleśnictwa Lubsko znajduje się 6 obszarów Natura 2000, utworzonych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej, o łącznej powierzchni 5.472,20 ha.

 • Uroczyska Borów Zasieckich Mimo dominacji borowego krajobrazu, ostoja jest mozaiką siedlisk, co związane jest przede wszystkim z bogatą siecią hydrograficzną oraz rozproszonymi na całym obszarze ekosystemami wodno-błotnymi i torfowiskowymi.
 • Mierkowskie Wydmy
  Obszar obejmuje bardzo interesujące zbiorowiska murawowe na szczytach wydm, poprzez suche bory chrobotkowe na zboczach, po bory świeże i tereny podmokłe i bagienne w obniżeniach, w tym bardzo cenne torfowisko z przygiełkami, rosiczką i ponikłem. Występują tu interesujące i rzadkie gatunki porostów naziemnych.
 • Lubski Łęg Śnieżycowy
  Niezwykle ciekawy przyrodniczo, zwarty kompleks łęgów i grądów usytuowany nad rzeką Lubszą, przylegający od wschodu do miasta Lubsko. Lasy liściaste zajmują 95% terenu. W części wschodniej występują duże, zwarte płaty śnieżycy wiosennej.

 

Śnieżyca wiosenna. Fot. Paweł Mrowiński

 

 • Jeziora Brodzkie  Obszar charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi, zarówno na poziomie zbiorowisk roślinnych, jak i krajobrazowym. Na lokalnych wyniesieniach i stokach występuje kwaśna buczyna niżowa.

Zrównoważona gospodarka leśna przyczyniła się do przetrwania różnorodnych zespołów roślinnych, dzięki czemu Obszary Natura 2000 są ostoją rzadkich elementów flory i fauny. 

 • Dolina Lubszy
  Do najcenniejszych siedlisk przyrodniczych rzeki Lubszy należą łęgi olszowe i olszowo-jesionowe, które lokalnie wyróżnia często masowa obecność pióropusznika strusiego. Zachowały się również fragmenty łęgów źródliskowych. Lasy bagienne reprezentowane są przez zespoły brzeziny bagiennej.
 • Brożek
  Obszar położony jest w dolinie Nysy Łużyckiej, tuż przy granicy polsko-niemieckiej. W większości stanowi teren po dawnej eksploatacji żwiru, po której pozostałością są dwa, duże stawy oraz rozproszone na całym obszarze niewielkie, wilgotne zagłębienia. Największym walorem przyrodniczym opisywanego obszaru jest występowanie gatunków roślin zagrożonych w skali całej Europy. Jednym z nich jest paproć wodna – gałuszka kulecznica
 •  

  Lp
  Kod obszaru
  Nazwa
  Województwo
  Powierzchnia na terenie LP (ha)
  1
  PLH 080060
  Uroczyska Borów Zasieckich
  Lubuskie
  4 159,11
  2
  PLH 080039
  Mierkowskie Wydmy
  Lubuskie
  607,20
  3
  PLH 080065
  Lubski Łęg Śnieżycowy
  Lubuskie
  63,08
  4
  PLH 080052
  Jeziora Brodzkie
  Lubuskie
  119,22
  5
  PLH 080057
  Dolina Lubszy
  Lubuskie
  524,92
  6
  PLH 080051
  Brożek
  Lubuskie
  7,07
  Razem
  X
  X
  5 472,20