Asset Publisher Asset Publisher

Rekultywacja poligonów

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

Nadleśnictwo Lubsko uczestniczy w realizacji projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"

Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko - strona programu www.pois.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 58 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar ponad 30 000 ha.

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

2. Ocena przyrodnicza terenów.

3. Ocena geośrodowiskowa terenów.

4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych.

5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu.

6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego.

7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk.

8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych.

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt. Adres strony internetowej projektu: www.ckps.lasy.gov.pl zakładka Projekty PGL LP - Rekultywacja poligonów

Na terenie Nadleśnictwa Lubsko, obszar objęty projektem był w przeszłości częścią terenu niemieckiej fabryki amunicji w latach 1941-1945. Była to filia kombinatu chemicznego „Alfred Nobel-DAG".

W ramach projektu w nadleśnictwie wykonano m.in.: oczyszczenie saperskie, rozbiórkę i zabezpieczenie obiektów powojskowych, porządkowanie terenu oraz działania związane z przywróceniem wartości przyrodniczych. Przystosowano m.in. pomieszczenie piwniczne pod hibernakulum (zimowe schronienie) dla nietoperzy. Teren objęty pracami obejmował ponad 30 hektarów.

Obecnie trwają prace dotyczące sporządzenia raportu oceny geośrodowiskowej.