Asset Publisher Asset Publisher

Retencja nizinna w lasach

Leśnicy opracowują i realizują wiele ważnych programów aktywnej ochrony przyrody oraz inwestycji dotowanych ze środków zewnętrznych.

Projekt „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" realizowany jest w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, w ramach działania 3.1. Strona internetowa programu: www.pois.gov.pl. Dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Program na terenie RDLP w Zielonej Górze realizowany jest w 11-tu nadleśnictwach. Obejmuje wykonanie 168 obiektów małej retencji wodnej, które zgromadzą łącznie co najmniej 837 292 m3 wody.

Zadania te służą zabezpieczeniu zasobów wodnych w lesie, w celu zapobiegania skutkom powodzi oraz suszy, służą również poprawie bioróżnorodności i odtwarzaniu zdegradowanych siedlisk o charakterze wodno-błotnym.

Zielonogórscy leśnicy razem z przyrodnikami z Klubu Przyrodników ze Świebodzina już w 2000 roku rozpoczęli odtwarzanie małej retencji wodnej i ochronę mokradeł w lubuskich lasach.  W 2007 roku został wykonany „Projekt Małej Retencji Wodnej" terenów zarządzanych przez Nadleśnictwo Lubsko.
Efekty programu to przede wszystkim: poprawa stosunków wodnych i podniesienie wody w gruncie, odtworzenie mokradeł, cieków i stawów, powstanie okresowych rozlewisk łąkowych, poprawa bazy żerowej dla ssaków, ptaków wodno-błotnych i drapieżnych.
 
W latach 2010-2013 Nadleśnictwo Lubsko włączyło ten projekt do realizacji projektu ogólnopolskiego „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", finansowanego przez NFOŚiGW. W jego ramach na terenie nadleśnictwa powstały lub zostały przebudowane 34 obiekty, w tym drewniane lub drewniano-kamienne piętrzenia. Termin zakończenia wykonania zadań to 31 grudnia 2014 r. 
 
 
Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.