Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Jednym z najważniejszych działów gospodarki leśnej jest hodowla lasu. Oparta na doświadczeniu wielu pokoleń leśników i na dwustuletniej nauce leśnej, stanowi dziś podstawę nowoczesnego leśnictwa. W zakres działań obejmujących hodowlę lasu wchodzą takie zagadnienia jak: nasiennictwo, szkółkarstwo, odnowienia i zalesienia, pielęgnowanie lasu i inne.

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie). W Nadleśnictwie Lubsko prowadzone są odnowienia na 305 hektarach (średnio w roku). Tam, gdzie z różnych przyczyn powstały luki i przerzedzenia, sadzone są dodatkowe sadzonki drzew, jak też poprawki i uzupełnienia – na około 50 hektarach.
Na wyhodowanie 100-letniego lasu sosnowego potrzeba wysiłku aż czterech pokoleń leśników.
Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Nadleśnictwo Lubsko posiada szkółkę leśną w leśnictwie Marianka, która produkuje materiał sadzeniowy na potrzeby odnowień, jak również dla rolników zalesiających swoje grunty w ramach PROW i klientów indywidualnych. 
Szkółka zajmuje powierzchnię produkcyjną 9,67 ha i składa się z 4 kwater podzielonych pasami wiatrochronnymi. Roczna produkcja to około  3000 tys. sztuk sadzonek. Są to głównie gatunki lasotwórcze takie jak: sosna, świerk, modrzew, dąb, buk, brzoza, ale również gatunki domieszkowe: lipa, jawor, grab i biocenotyczne: jarząb, głóg, śliwa tarnina, olsza szara.
 
Narada terenowa na temat hodowli lasu w leśnictwie Jasień, fot. P. Mrowiński
 
Młode drzewostany są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć jak najlepsze warunki wzrostu dla drzew. Pielęgnowanie upraw (głównie wykaszanie chwastów) w Nadleśnictwie Lubsko prowadzi się na 358 hektarach. Inne zabiegi to: czyszczenia wczesne, które wykonywane są na 279 ha, czyszczenia późne na 329 ha (wszystkie dane – średnio w roku).
 
Na około 2 hektarach w roku sadzone są krzewy i sadzonki drzew w dolnej warstwie lasu – w podszycie. Na około 280 hektarach prowadzone są co roku melioracje agrotechniczne, czyli prace związane z pielęgnowaniem gleby leśnej i jej specjalistycznym przygotowaniu do odnowienia lasu.
 
Nasiona potrzebne do produkcji sadzonek zbierane są w tzw. drzewostanach nasiennych. Bazę nasienną Nadleśnictwa Lubsko stanowią gospodarcze drzewostany nasienne dla: sosny, dębu szypułkowego, brzozy, olchy, grabu, jawora, jesiona. Nasiona pozostałych gatunków kupujemy lub pozyskujemy z sąsiednich nadleśnictw.
               
Założone są również specjalne uprawy dla sosny. Uprawy te w przyszłości pozwolą na uzyskanie nasion o ulepszonej wartości genetycznej.