Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania

Zasady korzystania z tarasu widokowego wieży i przebywania na terenie obiektów ośrodka (regulamin)

I. Zasady przebywania na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej oraz wieży przeciwpożarowo-widokowej podczas pandemii COVID-19 

1. Na parkingu przy wieży, we wszystkich obiektach (wieża, sale wystawowe, sala konferencyjna, wiata) oraz na terenie wewnętrzym ośrodka obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (maseczki), dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów oraz zachowanie odpowiedniego dystansu od innych osób (1,5 m).

2. Na terenie ogródu dendrologicznego oraz w lesie (ściezka dydaktyczna "Na Wąwozach", trasy spacerowe) obowiązuje nakaz zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób.

3. Na taras widokowy wieży może jednorazowo wejść do 15 osób. Do sal wystawowych i sali konferencyjnej może jednorazowo wejść do 20 osób.

4. Infrastruktura turystyczna (na ścieżce dydaktycznej, na wieży i parkingu pod wieżą, na terenie ogrodu dendrologicznego oraz wiata na terenie ośrodka) nie jest dezynfekowana. Wskazane jest unikanie kontaktu z poręczami, ławami, tablicami, barierkami, ogrodzeniami, toaletą przy wieży, itp.  – bez zabezpieczenia (rękawiczki, własny środek do dezynfekcji), ze względu na ryzyko zakażenia.

Toaleta przy wieży jest dezynfekowana jeden raz dziennie; przy wejściach do wieży, sal wystawowych i sali konferencyjnej są wystawone płyny do dezynfekcji dłoni.

5. Wszelkie odpady (zużyte maseczki, rękawiczki i śmieci) należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane (kolor czarny) stojącego przy parkingu lub zabrać ze sobą.

6. Przebywający na terenie ośrodka i wieży zobowiązani są do stosowania się do regulaminów i wytycznych obowiązujących na terenie danych obiektów oraz aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

7. Aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa Sars-CoV-2 w Polsce, w tym o sposobach ochrony przed zakażeniem można znaleźć pod adresem: www.gov.pl/web/koronawirus

Dodatkowe zasady dla grup zorganizowanych, w tym grup szkolnych:

1. Przed planowaną wycieczką i/lub zajęciami edukacyjnymi, kierownik wycieczki/nauczyciel-opiekun jest zobowiązany do ustalenia z pracownikami ośrodka kwestii organizacyjnych i sanitarnych, w tym:

- terminu wycieczki,

- ilości osób uczestniczących w zajęciach,

- ilości dorosłych opiekunów/nauczycieli (wymagana jest co najmniej jedna osoba dorosła na 15 nieletnich uczestników zajęć),

- formy i tematyki zajęć,

- odpowiedniego ubioru oraz wyposażenia uczestników zajęć.

2. Kierownik wycieczki szkolnej oraz nauczyciele-opiekunowie są zobligowani do:

1) obowiązku przygotowania i archiwizowania listy obecności wszystkich uczestników wycieczki/zajęć edukacyjnych,

2) zapoznania uczestników zajęć edukacyjnych z regulaminem zajęć oraz zasadami przebywania na terenie ośrodka i wieży,

3) dopilnowania przestrzegania regulaminu oraz obowiązujących zasad przez uczestników wycieczki,

4) przebywania ze swoimi podopiecznymi przez cały czas na terenie obiektów ośrodka.

3. W przypadku nie spełnienia warunków ujętych w niniejszym regulaminie i/lub nie przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i wymogów w związku z panującą pandemią COVID-19 uprzedzamy o możliwości odwołania/przerwania prowadzonych zajęć przez pracowników ośrodka.

 

II. Wieża jest elementem Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w LKP „Bory Lubuskie", pełni zarówno funkcję widokową i przeciwpożarową. 

Taras widokowy wieży dla turystów indywidualnych jest udostępniany przez cały rok z wyjątkiem świąt oraz szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych (burze, silne wiatry, śnieżyce, itp.):
 • poniedziałek: nieczynne
 • wtorek: 9.00-17.00
 • od środy do piątku w godzinach: 8.00-17.00
 • sobota: 9.00-17.00 
 • niedziela: od 1 kwietnia do 31 października w godzinach 11.00 - 17.00

16 czerca 2022 r. - Święto Bożego Ciała 

OEPL w Jeziorach Wysokich oraz wieża będą nieczynne

Ostatnie wejście na wieżę o godz. 16.45. 
Czas przebywania na tarasie – do 30 min.
 
Obowiązuje odpłatność. Dowodem upoważniającym wejście na wieżę jest paragon z kasy fiskalnej za uiszczenie opłaty (biuro ośrodka).
 
III Odpłatność w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich:

 Turyści:

1. Korzystanie z wiaty z paleniskiem – 36,90zł/3 godz (z VAT).

2. Zwiedzanie sal wystawowych:

 • osoby dorosłe– 3 zł 
 • dzieci powyżej 3. lat, młodzież do lat 18. – 1,5 zł 
3. Wejście na taras widokowy wieży:
 
 • osoby dorosłe – 3 zł 
 • dzieci powyżej 3. lat, młodzież do lat 18. – 1,5 zł 

Grupy zorganizowane, np. wycieczki szkole

1. Opłata za korzystanie z całej infrastruktury ośrodka podczas zajęć edykacyjnych (sale wystawowe, wejście na wieżę, korzystanie z wiaty z paleniskiem) - 5 zł/uczestnik wycieczki;
 
2. Zajęcia edukacyjne z leśnikiem na ścieżce dydaktycznej, w ogrodzie dendrologicznym i inne, nie ujęte powyżej – bez opłat.
 
W ośrodku wydawane są bilety pamiątkowe, ważne z aktualnym paragonem kasy fiskalnej lub fakturą VAT.
 
3. Zwolnienie z opłat przysługuje:
 • opiekunom szkolnych grup zorganizowanych,
 • pracownikom LP za okazaniem legitymacji,
 • innym osobom, w stosunku do których decyzję podejmuje Kierownik Ośrodka lub osoba zastępująca.
4. Grupy szkolne umawiają się telefonicznie lub osobiście, za pośrednictwem nauczyciela/kierownika wycieczki. Muszą mieć – co  najmniej – jednego opiekuna na 15 osób, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektów ośrodka.
 
5. Zabrania się:
 • wprowadzania zwierząt,
 • hałasowania,
 • zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
 • wychylania się przez barierkę,
 • niszczenia sprzętu.
6. Na taras widokowy wieży nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, innych środków odurzających lub naruszające porządek publiczny.
7. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
8. Podczas przebywanie na terenie obiektu należy stosować się do zaleceń i uwag pracowników ośrodka.
9. Kontakt: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej:
 • Paweł Mrowiński: 607 133 384;
 • Ilona Mrowińska: 607 133 760
 
Ze względów bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się także z zasadami wyprawy do lasu!