Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Lubsko ma na celu przede wszystkim dostosowanie liczebności zwierząt łownych do poziomu, który zapewniłby realizowanie zadań z zakresu hodowli lasu. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej i rolnej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1955 r. Zwierzęta łowne są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Stanowią one 20% gatunków ssaków i 12% ptaków występujących w Polsce. 
 
Obszary leśne Nadleśnictwa Lubsko stanowią miejsce przebywania dużych populacji zwierząt łownych, głównie jeleni, saren i dzików. Zwierzyna ta ma istotny wpływ na gospodarkę leśną, jednak na terenie nadleśnictwa poziom szkód utrzymuje się na poziomie ekonomicznie znośnym.
 
Sarny na leśnym dukcie. Fot. Paweł Mrowiński
 
Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej obejmują dokarmianie i utrzymanie w należytym stanie paśników, ambon, a także zakładanie poletek zgryzowych, czyli miejsc z gatunkami krzewów i drzew chętnie ogryzanych przez zwierzynę (wierzby, lipy itp.) i poletek zaporowych, czyli miejsc na granicy pola i lasu, gdzie uprawiane są: kukurydza, koniczyna, topinambur i inne rośliny. Miejsca te zatrzymują zwierzęta w tych partiach lasu, w których ewentualne szkody byłyby mniejsze. W ostatnich latach zauważalny jest istotny spadek powierzchni uszkadzanych drzewostanów. 
 
Obszar Nadleśnictwa Lubsko podzielony jest na 10 obwodów łowieckich, na których działa 8 kół łowieckich.
 
Zapoznaj się z ofertą łowiecką