O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Lubsko jest jednym z 20. nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Gospodaruje na obszarze ponad 32 tysięcy hektarów (32.247,52 ha ). Nadleśnictwo Lubsko jest objęte programem Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie".

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Lubsko gospodaruje na obszarze ponad 32 tys. ha lasów. Lesistość nadleśnictwa wynosi 58,71% (stan na: 01.01.2019 r.)., co jest wielkością większą niż lesistość województwa lubuskiego (49,7%) i przewyższającą znacznie lesistość w kraju (29,6%).

Hodowla lasu

Jednym z najważniejszych działów gospodarki leśnej jest hodowla lasu. Oparta na doświadczeniu wielu pokoleń leśników i na dwustuletniej nauce leśnej, stanowi dziś podstawę nowoczesnego leśnictwa. W zakres działań obejmujących hodowlę lasu wchodzą takie zagadnienia jak: nasiennictwo, szkółkarstwo, odnowienia i zalesienia, pielęgnowanie lasu i inne.

Ochrona lasu

Ochrona lasu to ogół działań zmierzających do zachowania trwałości lasu, tak przez podnoszenie jego naturalnej odporności na działanie czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych, jak i przez wykonywanie działań ochronnych przeciwdziałających niekorzystnym wpływom czynników szkodliwych.

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników. Na terenie Nadleśnictwa Lubsko wśród różnych form ochrony przyrody warto wyróżnić rezerwaty, pomniki przyrody, Obszary Natura 2000 oraz użytki ekologiczne.

Użytkowanie lasu

Las jest dobrem przekazywanym kolejnym pokoleniom jedynie w użytkowanie. To oznacza, że pobieranie z lasu surowca drzewnego, żywicy, owoców leśnych, grzybów i innych produktów leśnych powinno odbywać się w taki sposób, aby las mógł trwać wiecznie i służyć następnym pokoleniom. Leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

Urządzanie lasu

Lasy Nadleśnictwa Lubsko położone są na terenie województwa lubuskiego, w powiatach: 1) żarskim, w gminach: Lubsko, Brody, Jasień, Żary, Tuplice, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, 2) krośnieńskim, w gminie Gubin.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Lubsko ma na celu przede wszystkim dostosowanie liczebności zwierząt łownych do poziomu, który zapewniłby realizowanie zadań z zakresu hodowli lasu. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej i rolnej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Certyfikaty

RDLP w Zielonej Górze posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Oprócz lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lubsko znajdują się lasy innych własności. Nadzór nad lasami innych własności niż Lasy Państwowe stanowi Starostwo Powiatowe w Żarach oraz Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim.