Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się, zróżnicowany krajobraz, wartościowe ze względów turystycznych oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych. Obszary chronionego krajobrazu zajmują łącznie 36,8% powierzchni w zasięgu nadleśnictwa.

Przez tereny administrowane przez Nadleśnictwo Lubsko przebiegają granice trzech
obszarów chronionego krajobrazu:
  1. Dolina Nysy – na terenie gmin Brody i Gubin, o powierzchni 1.043 ha.
  2. Zachodnie okolice Lubska – na terenie gmin: Brody, Gubin, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Tuplice o powierzchni 16.640 ha.
  3. Wschodnie okolice Lubska – na terenie gmin: Lubsko, Jasień i Żary o powierzchni 2.425 ha.
Obowiązuje tu wzmożona ochrona czystości wód, gleb i powietrza oraz nadrzędność  funkcji ochronnych środowiska przyrodniczego. Ta forma ochrony przyrody nie wprowadza ograniczeń w użytkowaniu gruntów, wyklucza jedynie działalność mogąca w istotny sposób zaszkodzić środowisku przyrodniczemu.