Ochrona przyrody Ochrona przyrody

Rezerwaty przyrody

Celem ochrony jest zachowanie leśnego ekosystemu nizinnego ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy jest to obszar poddany ochronie ze względu na wyjątkowe wartości środowiska przyrodniczego oraz wysokie walory historyczne i kulturowe. Celem jego tworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się, zróżnicowany krajobraz, wartościowe ze względów turystycznych oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych. Obszary chronionego krajobrazu zajmują łącznie 36,8% powierzchni w zasięgu nadleśnictwa.

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem obszarów połączonych korytarzami ekologicznymi. Obszary te tworzą razem spójną funkcjonalnie sieć ekologiczną, której podstawowym zadaniem jest ochrona różnorodności biologicznej. Odbywa się to przez ochronę najcenniejszych oraz najrzadszych elementów przyrody.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów np. okazałych rozmiarów drzewa.

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, np. śródleśne oczka wodne, bagna, torfowiska, stanowiska rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych.

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.