Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, np. śródleśne oczka wodne, bagna, torfowiska, stanowiska rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie Nadleśnictwa Lubsko znajduje się 16 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni ponad 100 ha.
Użytkami ekologicznymi na terenie Nadleśnictwa Lubsko najczęściej są fragmenty ekosystemów wodno-błotnych. Najciekawsze z nich to torfowiska niskie i przejściowe z rzadkimi gatunkami roślin.
 
Najcenniejszym użytkiem ekologicznym są „Ruskie stawy" o powierzchni 27,15 ha.
Występują tu m.in. siedliska: brzegi lub osuszone dna zbiorników wodnych z cennymi zbiorowiskami roślin, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, przygiełkowiska, torfowiska zasadowe oraz torfowiska nakredowe. Znajdują się tam również ostoje i żerowiska rzadkich i chronionych gatunków ptaków, m.in. kszyka, żurawia, czajki i bielika oraz stanowiska kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.
 
Walory przyrodnicze i krajobrazowe omawianego obszaru nadają mu bardzo wysoką rangę naukową (Rosadziński, 2008). 
 
Wykaz użytków ekologicznych na terenie Nadleśnictwa Lubsko - w artykule (BIP) o ochronie przyrody (link)