Wydarzenia Wydarzenia

XIII EDYCJA KONKURSU "POZNAJEMY LAS"

28 października odbędzie się finał trzynastej edycji konkursu dla uczniów szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Lubsko pod hasłem "Poznajemy las".

Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Lubsko.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem:
- uświadomienia znaczenia lasów dla funkcjonowania przyrody i życia człowieka,
- rozbudzania wrażliwości na piękno i przyrodę lasów naszego regionu,
- wypracowania odpowiedzialnych, aktywnych postaw społeczeństwa w celu ochrony środowiska leśnego,
- upowszechniania wiedzy o zrównoważonej gospodarce leśnej w naszym kraju.

Zagadnienia:

1. Budowa i życie lasu.

2. Lasy naszego regionu.

3. Ochrona przyrody w lasach Nadleśnictwa Lubsko.

3. Funkcje lasów (gospodarcze, ochronne, społeczne), ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia drewna, jako surowca przyjaznego dla człowieka i środowiska.

4. Ochrona lasów przed zagrożeniami.

5. Leśnik jako gospodarz lasu:

- zadania leśników w ramach gospodarki leśnej; najważniejsze działy leśnictwa
(hodowla, ochrona lasu, ochrona przyrody, użytkowanie lasu),
- Lasy Państwowe jako organizacja,
- lesistość Polski i regionu,
- idea trwałej, zrównoważonej gospodarki leśnej,
- technologie i metody przyjazne środowisku stosowane przez leśników,
- idea i zadania Leśnych Kompleksów Promocyjnych.

Przebieg konkursu:
I etap odbywa się w szkołach w dowolnej formie. Spośród uczniów z klas piątych i szóstych prosimy wybrać 3-osobową drużynę, która będzie reprezentować szkołę w II etapie konkursu.

II etap – odbędzie się 28 października 2016 r. w sali konferencyjnej nadleśnictwa w Lubsku (ul. E. Plater 15) o godz. 9.30.

Drugi etap konkursu obejmuje dwie części: pisemną, w której zostaną wyłonieni laureaci indywidualni oraz finał drużynowy (zadania praktyczne).

Pisemne zgłoszenia zawierające:

1) liczbę uczniów, którzy wzięli udział w etapie szkolnym konkursu,
2) dane uczestników zakwalifikowanych do finału (imię i nazwisko, klasa),
3) imię i nazwisko opiekuna drużyny,

prosimy przesłać na adres: ilona.mrowinska@zielonagora.lasy.gov.pl 

do 21 października 2016 r.