Asset Publisher Asset Publisher

Odbudowa urządzeń małej retencji – śródleśne zbiorniki wodne „Chlebice”

W dniu 28 października 2016 r. Lasy Państwowe podpisały z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie trzech projektów w ramach programu adaptacji lasów do zmian klimatu. Projekty uzyskały wsparcie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jeden z projektów pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" będzie realizowany na terenie 113 nadleśnictw położonych na obszarach nizinnych w całej Polsce.

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych (np. zabudowę przeciwerozyjną cieków).

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:
• budową, rozbudową, modernizacją i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
• budową, rozbudową, modernizacją i poprawą funkcjonowania zbiorników retencyjnych, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
• adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
• zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

Wartość projektu:
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł
Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

Wśród wspomnianych 113 jednostek Lasów Państwowych swój udział w projekcie zgłosiło również Nadleśnictwo Lubsko – z zadaniem pod nazwą: „Odbudowa  urządzeń małej retencji – śródleśne zbiorniki wodne „Chlebice" na terenie Nadleśnictwa Lubsko.

Poszczególne zbiorniki mają powierzchnię od 0,20 ha do 0,98 ha przy ogólnej ich powierzchni 11,04 ha i usytuowane są w systemie przepływowym w naturalnych dolinach rowów leśnych. 

Zlewnie rowów stanowią fragment Wzniesień Żarskich o urozmaiconej rzeźbie terenu i dużej zdolności retencyjnej wody, wynikającej z przepuszczalności gleb oraz występującego zalesienia. 

O zasobności wodnej zlewni świadczy dość gęsta sieć rowów prowadzących wody, występujące w źródłowej (górnej) części zlewni. Zbiorniki usytuowane są w naturalnych dolinach rowów leśnych, które przedzielone zostały groblami ziemnymi z usytuowaniem w tych groblach budowli piętrząco-spustowych w postaci mnichów.

Utrzymanie wody w zbiornikach następuje w wyniku spiętrzenie wody na budowlach piętrzących. Budowle te przystosowane są także do przepuszczenia wody dla zasilania niżej leżących zbiorników. Zasilanie zbiorników w wodę następuje poprzez piętrzenie wody w korytach rowów zasilających i kierowanie jej do zbiorników w trzech kompleksach przepływowych.

Tutaj mogą Państwo obejrzeć: flipbooki o projekcie