Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa pospolitego.

Na terenie Nadleśnictwa Lubsko występuje wiele interesujących gatunków roślin, m.in. przepiękne, chronione paprocie: pióropusznik strusi oraz długosz królewski.

Zasługujące na uwagę, rośliny chronione występujące w Nadleśnictwie Lubsko:
• 48 gatunków roślin objętych ochroną częściową (m.in.: barwinek pospolity, bluszcz pospolity),
• 91 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą (m.in.: rosiczki, widłaki, podrzeń żebrowiec, pióropusznik strusi, woskownica europejska),
• 12 gatunków roślin z Polskiej Czerwonej Księgi (m.in.: przygiełka brunatna, storczyk błotny),
• 62 gatunki roślin z Czerwonej Listy Roślin i Grzybów Polski (m.in.: kukułka plamista, ponikło wielołodygowe, leniec alpejski),
• 61 gatunków ujętych w „Rzadkich i zagrożonych roślinach naczyniowych lasów Ziemi Lubuskiej i Łużyc" (m.in.: gnidosz rozesłany, kukułka krwista, narecznica szerokolistna).

 

Dzięki programowi ochrony cisa pospolitego zwiększa się udział tego gatunku w naszych lasach. Fot. Paweł Mrowiński

 

W lasach nadleśnictwa występują chronione gatunki porostów (29 gatunków, w tym 17 o ochronie częściowej), m.in. włostka brązowa - gaunek wskaźnikowy czystości powietrza.

 

Brodaczka (porost). Fot. Paweł Mrowiński

 

Na terenie nadleśnictwa stwierdzono występowanie 335 gatunków zwierząt. Ochronie podlega 168 gatunków. Spośród chronionych bezkręgowców warto wymienić unikatowe gatunki mięczaków: poczwarówkę jajowatą i poczwarówkę zwężoną oraz duże chrząszcze: kozioroga dębosza, pachnicę dębową i jelonka rogacza.

Bogaty jest świat chronionych kręgowców. Wśród nich do bardzo rzadkich w Polsce należą: traszka grzebieniasta i żółw błotny. Najrzadszym przedstawicielem rzędu owadożernych jest zębiełek karliczek.

Coraz częściej w naszych lasach można spotkać wilki, dla których duże, zwarte kompleksy leśne są szansą na przetrwanie gatunku.

Występują tu liczne kolonie rozrodcze nietoperzy oraz miejsca ich hibernacji.

Spośród stwierdzonych na terenie nadleśnictwa 184. gatunków ptaków, w lasach gniazduje 65 gatunków, m.in. bocian czarny, rybołów oraz bielik.

W nadleśnictwie wyznaczono także strefy ochronne ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową. Obecnie wyznaczonych jest 5 stref ochronnych dla bielika.

 

W razie znalezienia rannych lub martwych zwierząt w lesie - na teranie Nadleśnictwa Lubsko - prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Nadleśnictwa Lubsko:

Paweł Mrowiński, tel. - 607 133 384