Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Lubsko gospodaruje na obszarze ponad 32 tys. ha lasów. Lesistość nadleśnictwa wynosi 58,71% (stan na: 01.01.2019 r.)., co jest wielkością większą niż lesistość województwa lubuskiego (49,7%) i przewyższającą znacznie lesistość w kraju (29,6%).

Ze względu na ubogie piaszczeste gleby, na terenie Nadleśnictwa Lubsko dominują siedliska borowe (50,66%), w których gatunkiem dominującym jest sosna (86,32% udziału pod względem powierzchniowym).

Największą powierzchnię zajmuje typ siedliskowy lasu boru świeżego (Bśw), występujący na powierzchni 14 910,34 ha stanowiąc tym samym 50,09% powierzchni.

Ze względu na żyzność siedlisk udział gatunków liściastych nie należy do najwyższych i stanowi – 12,31% pod względem powierzchniowym.

Siedliska lasowe stanowią 3,97%; olsy, olsy jesionowe i lasy łęgowe stanowią 3,47% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. 

Bogactwo gatunkowe tworzą 21 gatunki drzew. Sosna, jako gatunek panujący dominuje w typach siedliskowych lasu od boru suchego do lasu mieszanego świeżego. W typach siedliskowych olsu oraz olsu jesionowego, jako gatunek panujący dominuje olsza czarna z niewielką domieszką brzozy oraz świerka.

Inne gatunki drzew to przede wszystkim: modrzew europejski, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny, topola osika, lipa drobnolistna, grab pospolity, jesion wyniosły i in.

Drzewostany młode, w wieku do 40 lat zajmują powierzchnię 9 512,04 ha, co stanowi 31,95% powierzchni leśnej zalesionej nadleśnictwa.

Więcej informacji: Plan Urządzenia Lasu