Aktualności Aktualności

Święta natury

W maju obchodzone są dwa ważne święta przyrody: 21 maja - Dzień Europejskiej Sieci Natura 2000  i 22 maja - Dzień Różnorodności Biologicznej.

Obydwa łączą się ze sobą ściśle, bowiem sieć Natura 2000 tworzy obszary, połączone korytarzami ekologicznymi, których podstawowym zadaniem jest ochrona różnorodności biologicznej. Odbywa się to przez ochronę najcenniejszych elementów przyrody, chroniąc w ten sposób różnorodność genową, gatunkową i ekosystemową.

Współcześnie, największą troską obejmuje się obszary wodno-błotne, będące naturalnymi magazynami wody. Związane jest to przede wszystkim z zagrażającymi, nie tylko naturalnej przyrodzie, ale także życiu i działalności człowieka, zmianami klimatycznymi, przede wszystkim pogłębiającej się suszy i związanymi z nią konsekwencjami. 

W Nadleśnictwie Lubsko sieć Obszarów Natura 2000 obejmuje łącznie ok. 5,5 tys. ha, czyli 17% powierzchni lasów. Na terenie wszystkich tych wyróżnionych terenów występują bezcenne środowiska wodne, wilgotne czy bagienne , do których lubscy leśnicy przywiązują w sposób szczególny swoją uwagę w dziedzinie ochrony leśnej przyrody.

Z 6. obszarów, wytyczonych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej, największy teren zajmują "Uroczyska Borów Zasieckich", które mimo dominacji borowego krajobrazu są mozaiką siedlisk, ze względu bogatszą sieć hydrograficzną oraz ekosysty torfowiskowe.

W obniżeniach międzywydmowych "Mierkowskich Wydm" większe powierzchnie zajmują bory świeże, ze znacznym udziałem borówek, a miejscami bory wilgotne.

Najcenniejsze kompleksy leśne: łęgi, olsy czy lasy bagienne występują na terenie "Lubskiego Łęgu Śnieżycowego" i "Dolinie Lubszy"

Obszar Natura 2000 "Jeziora Brodzkie", poza lasami i mokradłami, obejmuje kompleks zbiorników wodnych: jezior, stawów i wód płynących, które są ostoją nie tylko dla najrzadszych gatunków roślin i zwierząt, ale także mogą być doskonałym miejscem do obserwacji ptaków, takich jak bielik czy rybołów.

Najmniejszym obszarem (nieco ponad 7 ha), ale niezwykle cennym przyrodniczo, jest "Brożek" położony w dolinie Nysy Łużyciej, tuż przy granicy polsko-niemieckiej. Występują tu gatunki roślin zagrożonych w skali całej Europy jak np. wodna paproć - gałuszka kulecznica. 

Polecamy, szczególnie młodzieży i nauczycielom, znakomite publikacje, wydane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, dostępne na stronie internetowej www.lasy.gov.pl:

1) Natura 2000

2) Różnorodność biologiczna

3) Scenaruisz zajęć: Drzewa wokół nas, czyli różnorodność biologiczna w zasięgu ręki