Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o sposobie oznaczania powierzchni z zakazem wstępu

Nadleśnictwo Lubsko informuje, że w miejscach prowadzenia prac gospodarczych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego Nadleśniczy będzie wprowadzał zakaz wstępu na poszczególne powierzchnie objęte pracami na czas ich trwania i będzie to oznakowane poniższymi tablicami, zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. 

Lasy Państwowe co do zasady są dostępne dla wszystkich za wyjątkiem tych objętych stałym zakazem wstępu takich jak: uprawy leśne do wysokości 4 m, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków oraz obszary zagrożone erozją - gwarantuje to Ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu na powierzchniach, gdy wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z pozyskaniem i zrywką drewna. Prace te są szczególnie niebezpieczne i mogą prowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia.

Powierzchnie te będą oznaczone tablicami :