Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Lubuskie"

Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Lubuskie" został powołany 19 grudnia 1994 r. przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych na terenie lasów Nadleśnictwa Lubsko. LKP "Bory Lubuskie" jest jednym z najstarszych leśnych kompleksów promocyjnych w Polsce.

Leśny kompleks promocyjny to duży, możliwie zwarty obszar leśny, wchodzący w skład jednego lub kilku nadleśnictw, utworzony dla promocji zrównoważonej gospodarki leśnej.

Leśne kompleksy promocyjne  godzą cele gospodarcze z celami aktywnej ochrony ekosystemów, propagują przyjazne środowisku technologie oraz promują badania naukowe.

Podstawowe zadania leśników w ramach programu LKP "Bory Lubuskie" to:

1. Przywracanie naturalnej zmienności w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych.

2. Odtwarzanie zdegradowanych i zniszczonych zbiorowisk przyrodniczych metodami hodowli i ochrony lasu.

3. Ochrona różnorodności biologicznej.

4. Wzmacnianie korzystnego wpływu lasu na środowisko przyrodnicze oraz społeczno-gospodarczy rozwój regionu przez racjonalne użytkowanie, odnawianie i powiększanie zasobów leśnych.

5. Edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa.

Powyższe uwarunkowania decydują o podejmowaniu przez leśników określonych działań:

  • Wykonane zostało dokładne rozpoznanie gleb, siedlisk leśnych oraz walorów przyrodniczych terenu LKP „Bory Lubuskie".
  • Realizowany jest program przebudowy drzewostanów (aby ich skład gatunkowy był zgodny z siedliskiem), program małej retencji wodnej i inne programy aktywnej ochrony przyrody.
  • Powołana została Rada Społeczno-Naukowa, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządów terytorialnych i lokalnych mediów, przedstawiciele świata nauki i pedagodzy.
  • W 1998 r. utworzony został Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.

O idei leśnych kompleksów promocyjnych z redaktor Małgorzatą Nabel-Dybaś rozmawia Paweł Mrowiński podczas audycji w Radio Zachód. Zapraszamy do wysłuchania:

LKP "Bory Lubuskie" był dla Regionalnej Dyrekcji LP w Zielonej Górze poligonem doświadczalnym służącym wdrożeniu zmian w ważnych elementach technologii prac leśnych. Polegały one m.in. na zaniechaniu wypalania gałęzi na zrębach i zastąpieniu tej czynności ich mechanicznym rozdrabnianiem oraz zaniechaniu stosowania do pilarek spalinowych oleju mineralnego i zastąpieniu go bioolejem pochodzenia roślinnego. Po okresie testów innowacje zostały wprowadzone do zastosowania we wszystkich zielonogórskich nadleśnictwach. Zyskało to uznanie Ministra Środowiska i w 2001 roku RDLP Zielona Góra została wyróżniona w konkursie "Lider polskiej ekologii".

Szczególnie zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia archiwalnego filmu o LKP "Bory Lubuskie" (rok produkcji - 2002):

 

Więcej informacji: http://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy/lesne-kompleksy-promocyjne